Proses Pemesanan Barang

Pemancar Digital DVB-T2 - 1 kW

Pemancar Digital DVB-T2 - 1 kW
Pemancar Digital Modulation DVB-T2 Power Output 1000 Watt Redundant Sytem = 2 unit Exciter DVB-T2, 25 Watt Power = 2 x 500 Watt Modular
 
Nama Jumlah Harga  
Pemancar Digital DVB-T2 - 1 kW
Rp 1,00