Proses Pemesanan Barang

Paket Pemancar TV UHF 1000 Watt

Paket Pemancar TV UHF 1000 Watt
Barang Baru Komposisi Paket Pemancar TV UHF 1000W Giant - 1 Unit Pemancar 1000 Watt UHF Build Up - 4 Panel antenna system 12db Build Up - 4 Dipole system panel Build Up - 4 unit Jumper Heliax, dari Antenna ke Power Divider - 1 unit 4 port Power divider…
 
Nama Jumlah Harga  
Paket Pemancar TV UHF 1000 Watt
Rp 1,00